Καλωσήρθατε!

Service Karapistolis

VAG specialist

SERVICE | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | AIR CONDITION | ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Πολιτική απορρήτου

 1. Ενημέρωση και ισχύς από: 09 Ιουλίου 2018
 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται στο σύνολο των (διαδικτυακών και φυσικών) υπηρεσιών και συναλλαγών που προσφέρονται από την εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «………………….», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 085155302000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ι.Χρυσαφή & Διαγόρα 3 (Τ.Κ. 163 46) και δραστηριοποιείται ως συντηρητής αυτοκινήτων και έμπορος ανταλλακτικών αυτοκινήτων, καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρία».

Α. Διαχείριση δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «………………….», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 085155302000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ι.Χρυσαφή & Διαγόρα 3 (Τ.Κ. 163 46).


Β. Στοιχεία επικοινωνίας

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή θέλετε να εκφράσετε τα παράπονα σας για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων ή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας (παρ. Η, παρακάτω), επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

e-mail: skoda@karapistolis.gr………………….

Διεύθυνση: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Ι.Χρυσαφή & Διαγόρα 3, Ηλιούπολη Αττικής, Ελλάδα (Τ.Κ. 163 46)

Υπεύθυνος:  Καραπιστόλης Δημήτρης………………….

Γ. Υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται στη συλλογή και διαχείριση δεδομένων αφενός των χρηστών του ιστότοπου http://www.karapistolis.gr (ιστότοπος) και αφετέρου των συναλλασσόμενων (πελατών) με οποιονδήποτε τρόπο της Εταιρίας είτε κατά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτοκινήτων είτε κατά την πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Δ. Κατηγορίες δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας

1. Η Εταιρία και προς τον σκοπό εκπλήρωσης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης αυτοκινήτων και πώλησης ανταλλακτικών αυτοκίνητων, συλλέγει και καταχωρεί μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις συμβάσεις αυτές, και συγκεκριμένα τα στοιχεία που συλλέγονται είναι: (α) ονοματεπώνυμο φυσικών προσώπων ή επωνυμία νομικών προσώπων, (β) διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, (γ) αριθμός φορολογικού μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών, (δ) στοιχεία του προς συντήρηση αυτοκινήτου (αριθμός άδειας κυκλοφορίας και ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, αριθμός κινητήρα, αριθμός πλαισίου και μοντέλο αυτοκινήτου) και (ε) στοιχεία ιστορικότητας συντηρήσεων που παρασχέθηκαν από την Εταιρία (ημερομηνία εισόδου και εξόδου, περιγραφή εργασιών που εκτελέστηκαν, περιγραφή ανταλλακτικών που αναλώθηκαν).

2. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν από την Εταιρία για την καλύτερη ενημέρωσή σας και ενδεχομένως για την μελλοντική προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, για έρευνα αγοράς, έλεγχο δεδομένων πωλήσεων και προωθητικές ενέργειες.

Ε. Παραλήπτες και κατηγορίες παραληπτών

Οποιαδήποτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στη Εταιρία περιορίζεται στα άτομα εκείνα που χρειάζονται να γνωρίζουν για να εκπληρώσουν τις εργασιακές τους ευθύνες. Σημειώνουμε ότι παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς μόνο στην περίπτωση που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι (για παράδειγμα, μεταβίβαση στα δικαστήρια ή στις αρχές ποινικής δίωξης) εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αντίστοιχη επεξεργασία ή αν η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν πραγματοποιηθεί επεξεργασία για άλλο σκοπό, μπορούμε να σας παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες.


ΣΤ. Μεταφορά δεδομένων εκτός συνόρων

Η Εταιρία δεν πρόκειται να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα εκτός συνόρων.

Ζ. Διάρκεια αποθήκευσης

1. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται από την Εταιρία αυστηρά στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας και αυστηρά για το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα καταχωρούνται αφενός σε ειδική έγγραφη εντολή εργασιών, η οποία καταστρέφεται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών και την παράδοση του αυτοκινήτου και αφετέρου σε ηλεκτρονική κρυπτογραφημένη μορφή, όπου διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5) έτη μετά την λήξη του έτος της παροχής των υπηρεσιών ή της πώλησης των ανταλλακτικών. Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στις συμβάσεις, στις επικοινωνίες και στις επιστολές επιχειρήσεων ενδέχεται να υπόκεινται σε νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν διατήρηση έως και δέκα (10) ετών.

2. Όταν η Εταιρία δεν χρειάζεται πλέον να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, θα διαγράφονται από τα συστήματα και / ή τα αρχεία μας και / ή θα λάβουμε μέτρα για να τη σωστή ανωνυμοποίηση, ώστε να μην μπορούμε πλέον να τα αναγνωρίζουμε (εκτός αν χρειαστεί να κρατήσουμε τις πληροφορίες σας ώστε να συμμορφώνονται με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η Εταιρία).

Η. Τα δικαιώματα σας

1. Εάν δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μελλοντικά. Η ανάκληση αυτή δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.

2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα: να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Λάβετε υπόψη ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται βάσει του ισχύοντος εθνικού νόμου περί προστασίας δεδομένων.

3. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β παραπάνω.

4. Για αναλυτική παρουσίαση των δικαιωμάτων σας, ανατρέξτε στο Παράρτημα της παρούσας.

Θ. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

1. Cookies. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να στείλουμε στη συσκευή σας ένα ή περισσότερα cookie – μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies που παραμένουν όσο περιηγείστε στον ιστότοπο (περιόδου σύνδεσης) και μόνιμα cookies. Ένα cookie περιόδου σύνδεσης εξαφανίζεται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Ένα μόνιμο cookie παραμένει αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε επόμενες επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ενδέχεται να σας παρέχει ορισμένες επιλογές σχετικά με τα cookies.

Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε ή επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας στο μέγιστο δυναμικό τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies τρίτων φορέων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας επίσης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη συλλογή και επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων για ανάλυση. Δεν θα προχωρήσουμε σε επεξεργασία ή ανταπόκριση στα σήματα “μην παρακολουθείτε” των φυλλομετρητών ιστού ή σε άλλες παρόμοιες μεταδόσεις που υποδεικνύουν αίτημα για απενεργοποίηση της παρακολούθησης σε απευθείας σύνδεση των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας.

2. Χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, ειδικότερα, για τη δημιουργία προφίλ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies και να συλλέξουμε αυτόματα πληροφορίες για να: (α) προσωποποιήσουμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας, όπως να κρατήσουμε τις πληροφορίες σας, ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγετε ξανά κατά τη χρήση του ή την επόμενη φορά χρήσης της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, (β) παρέχουμε σχετικές διαφημίσεις, περιεχόμενο και πληροφορίες με βάση το προφίλ, (γ) παρακολουθούμε και να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του δικτυακού μας τόπου και των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ τρίτων με βάση τη δημιουργία προφίλ, (δ) παρακολουθούμε συνολικά τις μετρήσεις χρήσης του ιστότοπου, όπως ο συνολικός αριθμός επισκεπτών και σελίδων που εμφανίζονται και (ε) παρακολουθούμε τις καταχωρήσεις, τις υποβολές και την κατάστασή σας σε οποιεσδήποτε προωθήσεις ή άλλες δραστηριότητες που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου μας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου μας (δημιουργία προφίλ).

Η τεχνολογία παρακολούθησης (προφίλ) μας βοηθά επίσης να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε την χρηστικότητα του ιστότοπου, (α) να εντοπίσουμε αν υπήρξε οποιαδήποτε επίσκεψη μεταξύ του υπολογιστή σας και του ιστότοπου μας κατά το παρελθόν και (β) να εντοπίσουμε τα πιο δημοφιλή τμήματα του ιστότοπου.

Ι. Αλλαγές στην Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου ενδέχεται να απαιτεί μια ενημέρωση από καιρό σε καιρό – π.χ. λόγω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή της εισαγωγής νέων υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να συμπληρώσουμε το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, και εφόσον τα στοιχεία σας διατηρούνται ακόμη από την Εταιρία, θα ενημερωθείτε άμεσα είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ το κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Εταιρίας.


Παράρτημα Ι’

Τα δικαιώματα σας


Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση ως προς το εάν θα υποβληθούν ή όχι σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και, σε αυτή την περίπτωση, να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Οι πληροφορίες πρόσβασης περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων – τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή θα αποκαλυφθούν. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και τα συμφέροντα άλλων ατόμων ενδέχεται να περιορίσουν το δικαίωμά σας στην πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που έχετε ζητήσει, μπορεί να σας χρεώσουμε ένα λογικό τέλος με βάση τα διοικητικά έξοδα.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς. Ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε τα ελλιπή προσωπικά δεδομένα, παρέχοντας συμπληρωματική δήλωση.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα να ξεχαστεί»): Κάτω από ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς και ενδέχεται να υποχρεωθούμε να διαγράψουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε σε εμάς περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα θα επισημανθούν και θα μπορούν να επεξεργαστούν μόνο από εμάς για ορισμένους σκοπούς.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διαβιβαστούν τα δεδομένα αυτά σε μια άλλη οντότητα χωρίς εμπόδιο από εμάς.

Δικαίωμα αντιρρήσεων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή όταν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή για από εμάς και να υποχρεωθούμε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς για τέτοιου είδους μάρκετινγκ, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση. Στην περίπτωση αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα επεξεργάζονται πλέον για τους σκοπούς αυτούς από εμάς. 

Ηλιούπολη ……………………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ


ΟΝΟΜΑ:ΕΠΙΘΕΤΟ:ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:


 • Ενημέρωση και ισχύς από: 09 Ιουλίου 2018

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο δικτυακός τόπος www.karapistolis.gr (εφεξής το «Site») λειτουργεί υπό την διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 085155302000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ι.Χρυσαφή & Διαγόρα 3 (Τ.Κ. 163 46) και δραστηριοποιείται ως συντηρητής αυτοκινήτων και έμπορος ανταλλακτικών αυτοκινήτων, καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Εταιρία».


Α. Εισαγωγή

 1. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Site οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν την επίσκεψη ή/και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους και να διακόψει άμεσα την πρόσβαση του σε αυτές, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι έχει κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο τους και τους αποδέχεται ως αυτοί έχουν στο σύνολο τους και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του.
 2. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Site.
 3. Η Εταιρία δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί ή να διαγράψει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιηθέντες όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να διακόψουν αμέσως και να απέχουν από τη χρήση και επίσκεψη του Site. Κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή δεσμεύει τους χρήστες από την στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν στο Site.
 4. Ο παρών δικτυακός τόπος (Site) ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμος λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η Εταιρία δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στο Site ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία του Site, εν όλω ή εν μέρει.

 

Β. Υποχρεώσεις κάθε επισκέπτη / χρήστη του Site

Ο επισκέπτης / χρήστης του Site οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Site. Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Site ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων που αντίκεινται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών internet. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

Γ. Περιεχόμενο

 1. Το Site περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας, καθώς και τα προγράμματα προώθησης, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της Εταιρίας. Το περιεχόμενο του Site παρέχεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, ήτοι για την παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες.
 2. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο Site να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών του Site, δεν εγγυάται και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
 3. Το Site είναι γεμάτo δεδομένα, εικόνες και απαραίτητες πληροφορίες ώστε να σας καθοδηγεί και να σας διευκολύνει στην πληροφόρησή σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα της Εταιρίας. Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται και επικαιροποιούνται διαρκώς, ενδέχεται, ωστόσο, να αλλάξουν για συγκεκριμένες αγορές ή για νομικούς λόγους. Η Εταιρία δύναται να προβεί μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της σε αλλαγές πληροφοριών που περιγράφονται στο Site, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

 

Δ. Τιμές των προϊόντων

Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του Site, έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά ή πρόταση δεσμεύουσα την Εταιρία για τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά ή/και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

 

Ε. Πνευματικά Δικαιώματα & Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

 1. Το σύνολο του περιεχομένου του Site, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, μαρκών, λογοτύπων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των εκάστοτε κατασκευαστριών εταιριών και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
 2. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη και ειδική προς τούτο συναίνεση της Εταιρίας.
 3. Ο παρών δικτυακός τόπος (Site) ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, οι οποίες δεν ελέγχονται και δεν διαχειρίζονται από την Εταιρία. Η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων καθώς επίσης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενό των εν λόγω ιστοσελίδων δεν δεσμεύει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρία ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του Site δεν συνιστά και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Η Εταιρία δεν ενστερνίζεται και δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών πλην αντίθετης, έγγραφης και ειδικής δήλωσης της ιδίας στο Site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους δικαιούχους/διαχειριστές των οικείων ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν αποκλειστική και ακέραιη ευθύνη για την παροχή κάθε σχετικής των ιστοσελίδων τους, υπηρεσίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών των ως άνω ιστοσελίδων.

 

ΣΤ. Περιορισμός Ευθύνης

 1. Η Εταιρία αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Site, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του Site.
 2. Το Site περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή και διευκόλυνση σας. Η Εταιρία αποποιείται οιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη γνησιότητα του περιεχομένου καθώς και για το ίδιο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο Site και που περιέχονται σε οιοδήποτε ανεξάρτητο δικτυακό τόπο ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
 3. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του μονομερούς και απόλυτου δικαιώματος της να μεταβάλλει ή/και να καταργεί κάθε στοιχείο, ουσιώδες ή μη, του περιεχομένου του Site και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης ή / και κατάργησης.
 4. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.
 5. Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για λόγους που βρίσκονται εκτός υπαιτιότητας της ή εκτός της σφαίρας επιρροής της, ιδίως για γεγονότα τυχερά ή ανωτέρας βίας.
 6. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρίας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Site.
 7. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Site παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένη περιγραφή ή σε εμφανιζόμενο δείγμα/υπόδειγμα, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή ειδική χρήση ή περί μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Η Εταιρία αρνείται ρητώς κάθε τέτοια εγγύηση.
 8. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου τoυ Site, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» είτε πρόκειται για το Site είτε για κάποιο άλλο site server μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενο του Site.
 9. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ή παρεπόμενη ζημία, προερχόμενη από την χρήση του Site.

 

Ζ. Αποζημίωση

Ο χρήστης του Site αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία για κάθε ζημία ή βλάβη, πρόστιμο ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, αποζημιώσεων κάθε είδους, δικαστικών δαπανών, προστίμων, δικηγορικών αμοιβών τρίτου, οιασδήποτε φύσεως, που προκύπτει από την αθέτηση των όρων χρήσης του Site λόγω υπαιτιότητας του. Σε περίπτωση λήψης, κοινοποίησης ή επίδοσης προς την Εταιρία οιουδήποτε εγγράφου, ενδεικτικώς δικογράφου, εξωδίκου, εγγράφου δημόσιας αρχής ή άλλου εγγράφου, η Εταιρία θα ενημερώνει αμελλητί τον χρήστη, ο οποίος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να επέμβει προς επίλυση της διαφοράς, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, μέτρο ώστε να διαφυλάξει αζήμια και ανέπαφη την τελευταία. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της Εταιρίας με δικές του δαπάνες και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την υπεράσπισή της σε περίπτωση άσκησης ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής, προσφυγής ή ποινικής δίωξης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.

 

Η. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε μέσω του Site θα αξιοποιηθούν από την Εταιρία για την καλύτερη ενημέρωσή σας και ενδεχομένως για την μελλοντική προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, για έρευνα αγοράς, έλεγχο δεδομένων πωλήσεων και προωθητικές ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».
 2. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων.
 3. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο Site και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με αυτά.
 4. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι κρίνεται σκόπιμο κατά την απόλυτη κρίση αυτής.

 

Θ. Συλλογή Μη Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στο Site, ενδέχεται να συλλέγουμε νομίμως τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι προσωπικές.

 

Ι. Πληροφορίες που ενδεχομένως εισάγονται αυτόματα στον υπολογιστή σας

Η Εταιρία για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στο Site και να δημιουργήσει μία καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία για εσάς ενδεχομένως να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση με τη μορφή ”cookies” και παρόμοιων τεχνολογιών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές που παρέχουν οι Internet Browsers. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του Internet Browser που χρησιμοποιείτε.

 

ΙΑ. Online Υπηρεσίες

Η χρήση της ιστοσελίδας της Ετιαρίας είναι δωρεάν αλλά το κόστος της σύνδεσης επιβαρύνει τον χρήστη.

 

ΙΒ. Λοιποί Όροι

 1. Κάθε επιμέρους άρθρο, παράγραφος, εδάφιο ή διάταξη έχει αυτοτελή και ανεξάρτητο χαρακτήρα και θεμελιώνει αυτοτελείς και ανεξάρτητες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση κάθε επιμέρους διάταξη θα ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να είναι ισχυρή και να παράγει πλήρη έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν εν ισχύ εξαιρουμένων αποκλειστικώς των συγκεκριμένων άκυρων όρων.
 2. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί νόμιμο περιεχόμενο τους, εάν προηγουμένως δεν έχει ενσωματωθεί ρητώς και εμφανώς στο οικείο τμήμα του Site (υπό τον σύνδεσμο «Όροι Χρήσης») από την Εταιρία. Οι παρόντες όροι αποτυπώνουν την πλήρη και μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης πρότασης ή επικοινωνίας/αλληλογραφίας των μερών αναφορικά με το αυτό αντικείμενο.
 3. Ο χρήστης δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση των παρόντων όρων για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ουσιαστικό ή τυπικό, ιδίως δε, για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140επ., 147επ., 178, 179 και 288 του Αστικού Κώδικα.

 

ΙΓ. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Ο δικτυακός τόπος (Site) δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με το Site και το περιεχόμενο του, ανεξαρτήτως του νομίμου λόγου ευθύνης, θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.